Quyết định bổ nhiệm Giám đốc - Tổng Giám đốc

Tải về

 

CÔNG TY CP …………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Số:     /QĐ-BNTGĐ

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP

…………………..

(V/v Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty)

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP …………….

-             Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

-             Căn cứ Điều lệ Công ty;

-             Xét tình hình kinh doanh của Công ty./.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Tống Giám Đốc với nội dung như sau:

Bổ nhiệm Ông:…………       Giới tính: nam

Sinh ngày:  …..   Dân tộc:  ….Quốc tịch: Việt Nam

Nơi thương trú:

Nơi ở hiện tại:

CMND số:………..

Hiện tại là cổ đông sáng lập Công ty nay giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP ………………………

Điều 2: Quyền lợi và trách nhiệm: Tổng Giám Đốc được bổ nhiệm có quyền lợi, trách nhiệm  theo quy định tại quy chế chính sách và theo quyết định của chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3. Giao cho chủ tịch hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm quản lý đối với Tổng Giám Đốc.

Điều 4. Chủ tịch hội đồng quản trị, Ông ………. và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

                 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông

- Như điều 3;

- Lưu công ty./.

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2009

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

 

 

 

 

 

 

 

 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319