Mẫu giấy đề nghị tạm ứng, thanh toán

Tải về

 Đơn vị:..........................                                                                  Mẫu số C23-

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

    Ngày ......tháng.........năm.......                  

                                                                                                            Số...............

 

           Kính gửi:...........................................................................................

 

Tên tôi là:............................................Địa chỉ........................................................

Đề nghị tạm ứng số tiền :..........Bằng chữ..............................................................

.................................................................................................................................

Lý do tạm ứng :.......................................................................................................

Thời hạn thanh toán :..............................................................................................

 

 

Thủ trưởng đơn vị        Phụ trách kế toán       Phụ trách bộ phận          Người đề nghị thanh toán

   (Ký, họ tên)                   (Ký, họ tên)                  (Ký, họ tên)                        (Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị...........................                                                                              Mẫu số : C37-HĐ

Bộ phận.........................                                         (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC)

Mã đơn vị SDNS...........                                     ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

                                                  

                                         

                                         ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ......tháng.........năm.......                  

                                                                                                     Số...............

 

           Kính gửi:...............................................................................

 

Họ và tên người đề nghị thanh toán:.......................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ)............................................................................................

Nội dung thanh toán :..............................................................................................

Số tiền :...............................Viết bằng chữ..............................................................

(Kèm theo :..................................chứng từ gốc)

Thủ trưởng đơn vị           Phụ trách kế toán          Phụ trách bộ phận                 Người đề nghị

   (Ký, họ tên)                   (Ký, họ tên)                  (Ký, họ tên)                           (Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

Đơn vị...........................                                                                              Mẫu số : C37-HĐ

Bộ phận.........................                                         (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC)

Mã đơn vị SDNS...........                                     ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

                                                  

                                                                            

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ......tháng.........năm.......                   

                                                                                                     Số...............

 

           Kính gửi:...............................................................................

 

Họ và tên người đề nghị thanh toán:.......................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ)............................................................................................

Nội dung thanh toán :..............................................................................................

Số tiền :...............................Viết bằng chữ..............................................................

(Kèm theo :..................................chứng từ gốc)

Thủ trưởng đơn vị           Phụ trách kế toán          Phụ trách bộ phận                 Người đề nghị

   (Ký, họ tên)                   (Ký, họ tên)                  (Ký, họ tên)                           (Ký, họ tên)

 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319