Biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị

Tải về

 

             CÔNG TY …………….

      Số:…./BB – …. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ………..

 (V/v Bầu chủ tịch hội đồng quản trị)

Hôm nay, ngày   tháng   năm 2009. Tại trụ sở công ty …………………  .

 

Chúng tôi gồm:

Chủ toạ cuộc họp: Ông Trần Xuân Là  - Thành viên hội đồng quản trị

Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ông Trần Thế Thụ: Thành viên hội đồng quản trị

- Bà Đỗ Thị Bình: Thành viên hội đồng quản trị – Thư ký cuộc họp

 

   3/3 Thành viên hội đồng quản trị  tham gia đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất những nội dung  sau:

 

1. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị với nội như sau:

Bầu Ông:  ………………                     Giới tính: Nam

Năm sinh: ……….  Dân tộc:                 Quốc tịch: ….

CMND số:   ….

Nơi thường trú:

Nơi ở hiện tại: ………………………

Hiện tại là Thành viên hội đồng quản trị Công ty nay giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty …………………..

2. Đối tượng thi hành:

Hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, các chức danh quản lý (Tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng Giám đốc, phó Giám đốc) và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty ……….. có trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất như trên.

    3. Biên bản được lập vào hồi 10h cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như  trên.

 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên thành viên HĐQT

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 


Hãy liên hệ với chúng tôi
A: Tòa nhà F4, phòng 713, phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội 2
P: 02466564319   /   F: 02462817104
E: luatdongdo@gmail.com & luatsu@luatdongdo.com
Hotline: 0911771155


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hình sự, tố tụng tòa án
0466564319
Dân sự, doanh nghiệp, SHTT
0466564319
Kế toán, thuế, hóa đơn
0915235339
Tư vấn hợp đồng, giấy phép
0466564319